VEILINGVOORWAARDEN ONLINE VEILING

 

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN van de ONLINE veiling
   
  1. De Stal-optimus.auction wordt georganiseeerd door OPTIMUS AGRO NV, met maatschappelijke zetel te Sint-Katelijne-Waver (Belgium), Fortsesteenweg 17.
    
  2. Alle veulens en embryo’s verkocht door stal-optimus.auction zijn gefokt op Stal Optimus. Er wordt dus geen commissie aangerekend.
    
  3. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingsvoorwaarden.
    
  4. Kopers moeten zich zelf registeren voor de online veiling via de website www.stal-optimus.auction alvorens ze kunnen deelnemen aan de Stal-Optimus veiling.
    
  5. De bieder/koper garandeert ten alle tijde de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de bieder gebruik maakt bij de veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een bieder niet aan derden worden overgedragen.
    
  6. De verkoop komt tot stand onder Belgisch Recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW. De biedingen en de betalingen gebeuren in EURO.
    
  7. Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de veiling per veulen/paard aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten voor sluiting nog een bod uitgebracht op een bepaald lot, dan zal de veiling betreffende dat lot automatisch verlengd worden met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.
    
  8. Het goed wordt toegekend aan de hoogste bieder.
   De verkoopprijs wordt als volgt berekend:
   -de prijs van het lot = netto prijs  (GEEN COMMISSIE)
   -mogelijks vermeerderd met de van toepassing zijn de BTW (21%)
   -totaal = afrekeningsbedrag

   Stal Optimus zal een factuur opmaken en opsturen.
    
  9. Geen BTW zal aangerekend worden in deze 2 gevallen:
   1. De factuur kan opgemaakt worden aan een bedrijf gevestigd in de Europese Unie, buiten België, met een geldig BTW-nummer. De koper moet voldoen aan alle voorwaarden verbonden aan een rechtmatige intracommunautaire transactie.
   2. De veulen of de draagmerrie (embryo) is verkocht buiten de Europese Unie en de 2 volgende voorwaarden zijn vervuld:
    1. Het veulen of de draagmerrie (embryo) wordt overgebracht buiten de Europese Unie.
    2. De koper bezorgt geldige transport- en exportdocumenten aan Stal Optimus binnen de 3 maanden na de levering van het veulen of de draagmerrie (embryo). De koper moet voldoen aan alle voorwaarden verbonden aan een rechtmatige export transactie.
    Als Stal Optimus de documenten niet bekomt of het veulen of de draagmerrie (embryo) worden niet buiten de Europese Unie gebracht, dan wordt het bedrag van de BTW aangerekend aan de koper.
     
  10. Pick-up
   Na de veiling en de betaling door de koper, wordt de levering geregeld. De koper betaalt het transport of regelt het transport zelf
    
  11. De eigendom van het goed gaat over op het ogenblik van de betaling door de koper aan Stal Optimus..
    
  12. Een bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door Stal Optimus Auction op de Veilingstaat wordt aangegeven. De Veiling geschiedt “bij opbod”. De bieder is gebonden aan zijn Bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere bieder die een Bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden jegens Stal Optimus Auction voor de uit zijn Bod jegens Stal Optimus Auction voortvloeiende verplichtingen. Indien meerdere personen verklaren gezamelijk een Bod uit te brengen of hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens Stal Optimus. Stal Optimus Auction is gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en namens derden een Bod uit te brengen op de ter Veiling aangeboden kavel(s).
    
  13. Stal Optimus Auction treedt op als een Veilingsdienst. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door Stal Optimus Auction bepaald. Dit betekent onder andere dat Stal Optimus Auction de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de discretionaire bevoegdheid heeft om, één of meer Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een Bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.  De duur van een Veiling staat aangegeven op de Veilingwebsite. Dit laat onverlet dat Stal Optimus Auction gerechtigd is om een Veiling van een Kavel/Kavels te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. . Zo zal Stal Optimus Auction onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een Veiling niet voor alle Bieders toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de Veiling gebruik kunnen maken. Stal Optimus Auction is hiertoe evenwel niet verplicht. Een Bieder is verplicht om door of namens Stal Optimus Auction in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. Een Deelnemer aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen.  Geenszins kan Stal Optimus Auction voor dergelijke zaken aansprakelijk gesteld worden.
    
  14. Stal Optimus is niet aansprakelijk voor zichtbare en/of verborgen gebreken. Alleszins is de aansprakelijkheid van Stal Optimus maximaal beperkt tot de door de Koper betaald afrekeningsbedrag.
    
  15. De verkoop geschiedt  overeenkomstig de Belgische wetgeving. Bij eventuele geschillen zal enkel het Belgische recht van toepassing zijn en zullen de rechtbanken van Antwerpen exclusief bevoegd zijn om van de geschillen kennis te nemen.
    
  16. Stal Optimus Auction behoudt zich het recht voor om deze Veilingvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. In geval van dergelijke aanpassingen gelden de nieuwe Veilingvoorwaarden van rechtswege.
    
  17. Iedere aansprakelijkheid van Stal Optimus Auction in verband met en voortvloeiende uit de Veiling, deze Veilingvoorwaarden en de Kavels is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Stal Optimus Auction.
    
 2. VEULENS
  1. Alle veulens zijn gecontroleerd door de veearts. Het rapport kan opgevraagd worden.
    
  2. De veulens kunnen gratis blijven tot  1 mei 2021. De voorwaarden vindt u onder punt 5.

   De koper informeert de dag na de veiling tot wanneer het veulen bij Stal Optimus blijft.
    
  3. Het risico betreffende het veulen gaat over op de Koper, 14 dagen na de veiling. Na 14 dagen zijn alle risico’s voor de koper. De koper beslist of hij een verzekering neemt.

   Voor de veulens die vroeger dan 14 dagen opgeladen werden, gaat het risico van het veulen over op de koper op het moment van de levering van het desbetreffende veulen aan de koper of aan de transportfirma.
    
 3. INGEPLANTE EMBRYO’S – DRAAGMERRIES
  1. Na de veiling zullen alle draagmerries terug gecontroleerd worden op zwangerschap door onze veearts.
   1. Als ze niet zwanger zijn, wordt de verkoop geannuleerd. Optimus heeft geen verplichting om een ander embryo te leveren.
   2. Na de controle van de zwangerschap en de bevestiging hiervan door onze veearts, gaat alle risico over op de koper, ook als de merrie bij Stal Optimus blijft. De koper beslist of hij een verzekering neemt.
     
  2. De draagmerrie,  die het embryo draagt dat verkocht is aan de koper, blijft de eigendom van de verkoper  en zal, niet later dan 6 maanden na de geboorte van het veulen, door de koper naar de verkoper terug gebracht worden, in goede gezondheid, ontwormd en gevaccineerd. Voor de draagmerrie zal een waarborg van 2000 EURO (excl. BTW) aan gerekend worden. Deze waarborg zal terug gestort worden aan de koper als de draagmerrie in goede gezondheid terug gebracht wordt.
    
  3. Het veulen wordt genoemd naar de stal Optimus  (“Optimus” wanneer een hengst geboren wordt, “Optima” wanneer een merrie geboren wordt).
    
 4. INGEVROREN EMBRYO’S– DRAAGMERRIES
  Optimus plant het embryo in een draagmerrie in 2021. Hiervoor wordt  NIETS AANGEREKEND. 

1. Als de merrie niet vol is op 45 dagen  => De koper betaalt niets.   
De verkoop wordt geannuleerd. Optimus heeft geen verplichting om een ander embryo te leveren.
 

2. Als de merrie vol is op 45 dagen => Embryo wordt gefactureerd.

 

 • Geen extra kosten => wat je geboden hebt in de veiling is wat je betaalt.
  (Geen kosten voor het gebruik van de draagmerrie – Geen veeartskosten)
 • Enkel een waarborg van € 2.000 wordt aangerekend voor de draagmerrie. Deze waarborg wordt terug betaald wanneer de  draagmerrie wordt terug gebracht in goede gezondheid.
 • De draagmerrie, die het embryo draagt dat verkocht is aan de koper, blijft eigendom van de verkoper en zal, niet later dan 6 maanden na de geboorte van het veulen, door de koper naar de verkoper terug gebracht worden, in goede gezondheid, ontwormd en gevaccineerd.
   
 • Na de controle van de zwangerschap op 45 dagen  gaat alle risico over op de koper, ook als de merrie bij Stal Optimus blijft. De koper beslist of hij een verzekering neemt.
 • Het veulen wordt genoemd naar de stal Optimus (“OPTIMUS” wanneer een hengst geboren wordt, “OPTIMA” wanneer een merrie geboren wordt).
   


 

‚Äč5. VOORWAARDEN voor veulens die tot 01/05/2021 op stal OPTIMUS blijven

OVEREENKOMST
Bij aankoop van een veulen via www.stal-optimus .auction stelt  Stal Optimus  groepsstalling en verzorging gratis ter beschikking tot 1 mei 2020.

Stalling
Voor de stalling wordt gebruik gemaakt van loopstallen, waarin de veulens in groepen worden gehouden. 

Ontworming en vaccinatie
Het veulen wordt op kosten van stal Optimus ontwormd en gevaccineerd tegen tetanus /influenza. Indien u wenst dat het veulen tegen rhino wordt ingeënt, kunnen wij dit doen. Wij geven een vaccinatie en een herhalingsvaccinatie. Hiervoor wordt 50 euro aangerekend.

Dierenarts
Stal Optimus bepaalt of het veulen medische verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft. In beginsel geschiedt deze verzorging of behandeling door de dierenarts van Stal Optimus, tenzij de klant uitdrukkelijk aangeeft een andere dierenarts te wensen. In noodgevallen heeft Stal Optimus op grond van deze overeenkomst de toestemming van de klant om de dierenarts van Stal Optimus in te schakelen. Stal Optimus bepaalt zelf wanneer het een noodgeval is. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet inbegrepen en worden rechtstreeks door de dierenarts of door Stal Optimus  aan de klant in rekening gebracht.

Hoefsmid 
De hoefsmid van Stal Optimus wordt ingeschakeld, tenzij de klant bij het aangaan van deze overeenkomst uitdrukkelijk aangeeft een andere hoefsmid te wensen. De kosten van de hoefsmid, betreffende het bekappen/bijzonder hoefbeslag van de hoeven, zijn niet inbegrepen en worden door Stal Optimus afzonderlijk aan de klant doorberekend. 
 

Het veulen werd nagekeken door de veearts. Van elk veulen kan het verslag voorgelegd worden. Voor de aansprakelijkheid geldt het volgende:
 

 

Aansprakelijkheid Stal Optimus 
Stal Optimus is  niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade ontstaan op zijn terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Stal Optimus aangeboden producten. 
Stal Optimus is niet aansprakelijk voor schade aan het veulen. 
Stal Optimus is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Stal Optimus, die in zeer ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Stal Optimus  dient te worden betracht. 
De aansprakelijkheid van Stal Optimus voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Stal Optimus zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend. 

Aansprakelijkheid klant en verzekering 
De klant dient zijn veulen zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Tevens dient de klant een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient uitdrukkelijk het risico van het bezit van een veulen te verzekeren.

Door het veulen bij Stal Optimus te plaatsen, bent u automatisch akkoord gegaan met de overeenkomst zoals hierboven staat beschreven

Cookie- & privacybeleid
Deze website gebruikt cookies om het functioneren en uw gebruiksgemak te verbeteren.
Lees meer

Aanvaarden