VEILINGVOORWAARDEN ONLINE VEILING

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Optimus Agro NV, maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver Fortsesteenweg 17, ondernemingsnummer 0403 567 312, die de Veiling en de Veilingdienst faciliteert.

Bieder: de meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de Veilingwebsite (= www.stal-optimus.auction)

registreert of heeft geregistreerd alvorens deel te kunnen nemen aan de Veiling.

Bod: het door de Bieder op de Veiling voor een Kavel geboden bedrag te vermeerderen met de belastingen) zoals beschreven in de Veilingvoorwaarden.

Deelnemer: een Verkoper, Bieder en/of Koper.

Draagmerrie: de ontvangstmerrie in wiens baarmoeder men via embryotransplantatie het Embryo overplant dat verwijderd werd uit de baarmoeder van de donormerrie. Het Embryo ontwikkelt zich verder in deze Draagmerrie en wordt na de geboorte opgekweekt door deze Draagmerrie.

Embryo: de vrucht tot stand gekomen na inseminatie van de donormerrie door de vaderhengst.

Kavel: één of meerdere Paarden die op de Veilingwebsite worden geveild.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper enerzijds en Koper anderzijds die als gevolg van de Toewijzing aan de hoogste Bieder tot stand komt.

Koper: de Bieder aan wie Toewijzing van een Kavel heeft plaatsgevonden.

Paard(en): elk volwassen paard, Veulen of Embryo aangeboden op de Veilingwebsite, zo goed mogelijk beschreven aan de hand van informatie en beeldmateriaal. Deze informatie is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van het Paard, zonder de pretentie volledig/correct te zijn en zonder daarmee enige garanties te geven.

Persoonsgegevens: de (persoon)gegevens die bij registratie aan Stal Optimus Auction dienen te worden verstrekt om als Bieder te kunnen bieden op de Veiling.

Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van Stal Optimus Auction namens Verkoper aan de Bieder dat het Kavel waarop door de Bieder een Bod is uitgebracht aan de Bieder is toegewezen en die derhalve Koper van het Kavel wordt.

Veiling: de online veiling, gehouden via de Veilingwebsite.

Veilingdienst: het bemiddelen bij het tot stand brengen van een Koopovereenkomst door het faciliteren van een Veiling.

Veilingkosten: de kosten die een Koper aan Stal Optimus Auction verschuldigd is na Toewijzing van een Kavel.

Veilingvoorwaarden: de onderstaande veilingvoorwaarden van Stal Optimus Auction zijn van toepassing op iedere Veiling en Koopovereenkomst. Elke Deelnemer wordt geacht kennis genomen te hebben van de Veilingvoorwaarden en deze integraal en zonder voorbehoud te hebben aanvaard. De Veilingvoorwaarden zijn bijgevolg zonder meer van toepassing van zodra er geboden wordt.

Veilingwebsite: de veilingwebsite waarop Stal Optimus Auction haar Veiling(dienst) aanbiedt, zijnde “www.stal-optimus.auction”

Verkoper: De rechtspersonen Optimus agro nv / Agro Dives bvba / Bonum Agro bvba / Agrobreeding bvba   

Veulen: het paard tot stand gekomen (al dan niet geboren) na verdere ontwikkeling van het Embryo in de  

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Door deelname aan de Veiling verklaren de Deelnemers zich jegens elkaar en jegens Stal Optimus Auction gehouden om de Veilingvoorwaarden na te komen en gebonden te zijn aan de rechtsgevolgen die daaruit voor een Deelnemer voortvloeien. Elke Deelnemer wordt middels deelname aan de Veiling geacht kennis genomen te hebben van de Veilingvoorwaarden en deze, zonder enig voorbehoud, integraal te hebben aanvaard met uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden. Iedere Deelnemer neemt voor eigen rekening en risico deel aan de Veiling; Stal Optimus Auction is jegens de Deelnemers in geen geval gehouden tot meer of andere verplichtingen dan in de Veilingvoorwaarden omschreven.

 

ARTIKEL 3. REGISTRATIE VAN DE BIEDER

Om te kunnen deelnemen aan een Veiling dient de Bieder zich voor aanvang van de Veiling te hebben geregistreerd op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze. Voorts verklaart de Bieder door zijn/haar deelname aan een Veiling bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten en verklaart de Bieder bekwaam te zijn om ten aanzien van het betreffende Kavel een Koopovereenkomst aan te gaan. Stal Optimus Auction behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een Veiling te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. De Bieder dient zich op eerste verzoek van Stal Optimus Auction op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het de Bieder niet is toegestaan om deel te nemen aan de Veiling. De Bieder is verplicht om ervoor te zorgen dat door de Bieder bij registratie alle door de Bieder aan Stal Optimus Auction te verstrekken gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en de Bieder garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de Bieder de verplichting om Stal Optimus Auction onverwijld van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de Bieder gebruik maakt bij een Veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een Bieder niet aan derden worden overgedragen. Als de Bieder vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de Bieder Stal Optimus Auction hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De Bieder is aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van zijn/haar wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik als de Bieder onzorgvuldig is omgegaan met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Stal Optimus Auction is mede namens de Verkoper gerechtigd om nakoming te vorderen van de betalingsverplichtingen van een Bieder als gevolg van biedingen en vervolgens Toewijzing die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de Bieder.

ARTIKEL 4. PRIVACY VERKLARING

Stal Optimus Auction zal de Persoonsgegevens (/data) van een Bieder enkel gebruiken in voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, namelijk de Veiling. Alle Persoonsgegevens (/ data) worden opgeslagen en gebruikt door Stal Optimus Auction in overeenstemming met de GDPR-regelgeving.

ARTIKEL 5. BEVEILIGING

Stal Optimus Auction zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen. De Bieder is jegens Stal Optimus Auction gehouden om zijn computer en/of ieder ander apparaat waarmee hij zich toegang verschaft tot de Veilingwebsite afdoende en zoals gebruikelijk te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden zich kunnen verspreiden via het internet. De Veilingwebsite kan links naar andere websites van derden bevatten. Stal Optimus Auction heeft geen invloed op (de informatie op) dergelijke websites.

ARTIKEL 6. DE VEILINGPROCEDURE

Stal Optimus Auction treedt op als Veilingdienst. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door Stal Optimus Auction bepaald. Dit betekent onder andere dat Stal Optimus Auction de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de discretionaire bevoegdheid heeft om, één of meer Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een Bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. De duur van een Veiling staat aangegeven op de Veilingwebsite. Dit laat onverlet dat Stal Optimus Auction gerechtigd is om een Veiling van een Kavel/Kavels te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. Zo zal Stal Optimus Auction onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een Veiling niet voor alle Bieders toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de Veiling gebruik kunnen maken. Stal Optimus Auction is hiertoe evenwel niet verplicht. Een Bieder is verplicht om door of namens Stal Optimus Auction in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. Een Deelnemer aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Geenszins kan Stal Optimus Auction voor dergelijke zaken aansprakelijk gesteld worden.

Op de Veilingwebsite een indicatieve sluitingstijd voor de Veiling per Kavel aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten voor sluiting nog een hoger Bod uitgebracht op een Kavel, dan zal de Veiling betreffende dat Kavel automatisch worden verlengd met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd van dat Kavel.

ARTIKEL 7. OMSCHRIJVING KAVELS

Stal Optimus Auction is bij de omschrijving van een Kavel op de Veilingwebsite afhankelijk van de door een Verkoper of derden verstrekte informatie over het Kavel. Stal Optimus Auction is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of vergissingen zoals die staan op de Veilingwebsite. Bij eventuele melding van het geslacht van het Embryo kan geen volledige zekerheid worden geboden, dit risico is voor de Koper. Bijzondere veilingvoorwaarden kunnen aanvullend op deze Veilingvoorwaarden van toepassing zijn met betrekking tot een specifiek Kavel. Indien dit het geval is, zullen deze voorafgaand op de Veilingwebsite worden geplaatst en door de Deelnemers geacht te zijn gekend en aanvaard.

 

 

ARTIKEL 8. HET BOD

Een Bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door Stal Optimus Auction op de Veilingwebsite wordt aangegeven. De Veiling geschiedt "bij opbod”. De Bieder is gebonden aan zijn Bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Bieder die een Bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden jegens Stal Optimus Auction en (na toewijzing) jegens de Verkoper voor de uit zijn Bod jegens Stal Optimus Auction en de Verkoper voortvloeiende verplichtingen. Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een Bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens Stal Optimus Auction en (na toewijzing) jegens een Verkoper. Stal Optimus Auction en de Verkoper zijn gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en namens derden een bod uit te brengen op de door Verkoper ter Veiling aangeboden Kavel(s).

ARTIKEL 9. TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

De Koopovereenkomst komt van rechtswege tot stand als gevolg van Toewijzing aan de hoogste Bieder Deelname aan een Veiling betekent voor een Bieder niet dat een Kavel zonder meer aan hem wordt verkocht.

Het eigendom van het Kavel gaat over op het moment dat de Koper aan al zijn betalingsverplichtingen zoals beschreven in deze Veilingvoorwaarden heeft voldaan.

ARTIKEL 10. FACTURATIE EN BETALING

De afrekening wordt ten aanzien van de Koper als volgt berekend: de prijs van de Toewijzing = nettoprijs, te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW = het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een Bod verbindt de Bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag indien dit Bod leidt tot een Toewijzing. De Koper ontvangt van Stal Optimus Auction een afrekening betrekking hebbende op de prijs van Toewijzing één en ander gebeurlijk te vermeerderen met 21% BTW indien het Kavel verkocht wordt met toepassing van BTW. De factuur en de afrekening dienen onmiddellijk bij Toewijzing te worden betaald aan Stal Optimus Auction. Indien de Koper niet tijdig tot betaling overgaat op de door Stal Optimus Auction voorgeschreven wijze, is de Koper in verzuim jegens Stal Optimus Auction en heeft Stal Optimus Auction en de Verkoper recht op intresten à 10% per jaar tot op de dag van de volledige betaling alsook op een onherleidbare schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag en van de prijs van Toewijzing. Worden de factuur betreffende de verkoop van het Kavel na 14 dagen na de Toewijzing niet betaald, dan kan de Stal Optimus Auction de Verkoop als van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging ontbonden verklaren en dan blijft het Kavel in eigendom van de Verkoper.

Indien de Koopovereenkomst rechtsgeldig door de Verkoper en/of de Koper wordt ontbonden of vernietigd, blijven de Verkoper en de Koper gehouden aan al hun in de Veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen jegens Stal Optimus Auction te voldoen, voor zover deze een vergoeding ten behoeve van Stal Optimus Auction betreffen.

Indien ter zake van de overgang van een Kavel naar een andere lidstaat van de Europese Unie of buiten de Europese Unie op verzoek van de Koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht de Koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire- of exporttransactie te verwezenlijken. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de Koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende Kavel. Op verzoek van Stal Optimus Auction is de Koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan  Stal Optimus Auction te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien de Koper aan de hiervoor genoemde voorwaarden heeft voldaan. De Koper vrijwaart Stal Optimus Auction in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden. Bovendien is de Koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die Stal Optimus Auction maakt, met een minimumbedrag van EUR 1.000.

In geval van export zal de koper binnen 3 maanden  een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW.

 

 

ARTIKEL 11. DRAAGMERRIE

De Draagmerrie welke het aan de Koper verkochte Embryo draagt, blijft eigendom van de Verkoper en wordt, na voorafgaandelijke verwittiging, uiterlijk 6 maanden na de geboorte van het Veulen door de Koper teruggebracht aan de Verkoper, in goede gezondheid, ontwormd en gevaccineerd. Er wordt een  waarborg aangerekend  (t.w.v. 2000 euro excl. btw) aan de Koper voor het gebruik van de Draagmerrie. Deze waarborg wordt terugbetaald aan de Koper wanneer de Draagmerrie in goede staat wordt teruggebracht aan de Verkoper. Tot op minimum de 60ste dag dracht of op de datum van verkoop, wanneer deze de 60 dagen dracht overschrijdt draagt de Verkoper de volledige verantwoordelijkheid voor de Draagmerrie en haar ongeboren Veulen. De Verkoper is niet meer verantwoordelijke voor de gezondheid van de Draagmerrie en haar ongeboren Veulen na de verkoop van het Embryo. Het Veulen draagt in zijn of haar naam telkens de suffix van de stal van de Verkoper (Optimus bij een hengst en Optima bij een merrie).

 

ARTIKEL 12. AFNAME

Na de Veiling én betaling door de Koper van al betalingsverplichtingen zoals beschreven in deze Veilingvoorwaarden, zullen de Koper en de Verkoper onderling overeenkomen hoe en wanneer de (af)levering van het Kavel gaat plaats vinden. Het risico m.b.t. het Kavel is voor de Koper vanaf het moment van levering van het betreffende Kavel aan de Koper. Het rechtsverband ligt rechtstreeks tussen de Koper en Verkoper, met dien verstande dat er ten aanzien van de Koper, de Verkoper en niet Stal Optimus Auction uitsluitend aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die het betreffende Kavel na de Veiling mochten vertonen.

Ter zake van de Kavels sluit Stal Optimus Auction geen verzekering af ten behoeve van de Verkoper noch de Koper. Aangezien de Verkoper en de Koper  Stal Optimus Auction per geheel voor eigen rekening en risico aan de Veiling deelnemen, adviseert Stal Optimus Auction hen een betreffende verzekering zelf af te sluiten.

Tenzij anders door de Koper en de Verkoper schriftelijk overeengekomen, geldt als uitgangspunt dat (i) wanneer (het) toegewezen Kavel(s) buiten België afgeleverd dient te worden, de Koper de transportkosten voor zijn rekening neemt of zelf tijdig het transport regelt of (ii) wanneer (het) toegewezen Kavel(s) binnen België afgeleverd dient te worden, de Verkoper de transportkosten voor zijn rekening neemt of zelf tijdig het transport regelt.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van Stal Optimus Auction in verband met en voortvloeiende uit de Veiling, deze Veilingvoorwaarden en de Kavels is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Stal Optimus Auction

Stal Optimus is niet aansprakelijk voor zichtbare en/of verborgen gebreken. Alleszins is de aansprakelijkheid van Stal Optimus maximaal beperkt tot de door de Koper afrekeningsbedrag en door de bedragen dewelke door haar verzekeraar gedekt worden. 

 

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Stal Optimus Auction  beslecht in eerste aanleg zelf alle betwistingen die verband houden met de Veiling. De bemiddeling en tussenkomst van Stal Optimus Auction en de verkoop geschieden overeenkomstig de Belgische wetgeving. Bij eventuele geschillen zal enkel het Belgische recht van toepassing zijn en zullen enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen exclusief bevoegd zijn om van de geschillen kennis te nemen.

 

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN

Stal Optimus Auction behoudt zich het recht voor om deze Veilingvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. In geval van dergelijke aanpassingen gelden de nieuwe Veilingvoorwaarden van rechtswege met ingang van de eerstvolgende Veiling zoals die gepubliceerd zijn op de Veilingwebsite.

Indien een of meer van in de Veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zouden zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling, die met de bedoelde oude niet rechtsgeldige zoveel als mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud, bereik en doel daarvan.

Bij betwisting tussen de Engelstalige en Nederlandstalige Veilingvoorwaarden geldt uitsluitend de Nederlandse tekst van de Veilingvoorwaarden.

Cookie- & privacybeleid
Deze website gebruikt cookies om het functioneren en uw gebruiksgemak te verbeteren.
Lees meer

Aanvaarden